ทำเนียบบุคลากร

 

พระวิชัยมุนี

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ(ธรรมยุต)

ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูถาวรศาสนคุณ

เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ(ธรรมยุต)

 นักธรรมเอก, ปธ.4, ศน.บ.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

wibool praeak p bell
พระครูวิบูลศาสนธรรม พระมหาเอกภพ  อารยธมฺโม นายชุมพล กุบแก้ว นายศุภฤทธิ์ บุญตาม
นายวินัย  คำธานิล
ตำแหน่ง รองวิชาการ ตำแหน่ง ครูพระ ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
  นักธรรมเอก, ปธ.3  นักธรรมเอก, ปธ.3, ศน.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)  สังคมศึกษา (ค.บ.) คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
   ทองม  beam
  นางทองมี  โสระเวช นางนฤมล  ชมัฒพงษ์ นางสาวจิราพร ทองวงศ์  
  ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู   
  ภาษาไทย (ค.บ.) การบริหารการศึกษา (ค.ม.)  ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  

 

 

Designed by Boonpob Kompol
Tel.082-7907238